Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. Томболата Спечели моден сет за плажа е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Даниел Шопов, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Томболата е от 7:00 часа на 14.06.2018 година до 23.59 часа на 04.07.2018 година.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

3.2. В Томболата нямат право да участват:

3.2.1. лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

4.1. Tомбола с награди

За да бъде включен в томболата, участникът трябва:

- да публикува публично снимка или видеоклип, в който присъства кутията Avon Box в Instagram и/или Facebook при следните условия:

  • В Instagram: Публикация на снимка или видео, на която присъства Avon Box + хаштаг #avonbox и отбелязване на @avonbulgaria на снимката. Забележка: Участието в играта ще бъде зачетено само ако профилът е публичен.
  • Във Facebook: Публична публикация на снимка или видео, на която присъства Avon Box +хаштаг #avonbox и отбелязване на Facebook страницата @AVON Bulgaria в описанието на снимката

4.2. Реална регистрация Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е публикувал снимка или видео при гореописаните условия.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Един участник може да спечели само 1 бр. Награда. Наградите в томболата са общо 20 бр. Комплекти, в които се съдържа: 1 бр. Плажна хладилна чанта с тропически принт, 1 бр. плажна кърпа с възглавничка с тропически принт, 1 бр. слънчеви очила Irene.

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 05.07.2018 година в 10.00 часа чрез жребий, като от всички участници, спазили коректно условията за участие, на случаен принцип ще бъде избрани 20 печеливши участника и 10 резервни участника.

6.2. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Avon Bulgaria до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.

7.2. В срок до 10 работни дни след обявяване на печелившия Участник, той трябва да се свърже с Организатора.

7.3. В случай, че някой от печелившите Участници не могат да бъдат открити на предоставените от тях имейл адреси или не може да получи наградата в срок и/или не са изпълнили условията на настоящите правила, правото да получат наградатите преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващия), изтеглен в Томболата резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

7.4. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочен от печелившия Участник, съответно на посочения от резервен печеливш Участник, точен адрес за доставка. Печелившият Участник/резервният печеливш Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 15 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.

7.5. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник. В случаите по т. 3.2.1 от настоящите Официални правила, получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия Участник в присъствието на родител/попечител на печелившия Участник и подписване на товарителницата от спечелилия Участник и/или родител/попечител. Родителят/попечителят се идентифицира с лична карта и документ, удостоверяващ родствената връзка с печелившия Участник/попечителството. С факта на получаване на наградата представителят на печелившия Участник – родител/попечител се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Томболата и получаване на наградата лични данни (три имена, телефон и имейл адрес).

7.6. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил посещение (при невъзможност да влезе във входа, съобщението се залепя на входната врата на сградата), след което се свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него телефонен номер за уговаряне получаването на наградата. Ако печелившият Участник не бъде открит на посочения от него адрес и при повторното посещение на куриера, наградата остава в съответния офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на Организатора. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи.

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник;

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Томболата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболите по всяко време, обявявайки това на сайта си: www.avon.bg и на Фейсбук страницата си: https://www.facebook.com/avonbulgaria в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.

8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне до спечелване на наградите Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.

8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в Томболата Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Томболата се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболата единствено за следните цели: провеждане на Томболата, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.

10.2. С участието си в Томболата, Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от Ейвън за целите и във връзка с провеждане на Томболата

10.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администратора на лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

 

ЧАСТ 11. ДРУГИ

11.1. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на официалния уеб сайт на Организатора – www.avon.bg. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/avonbulgar.... С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от ТАС при НЮФ (www.tasnuf.org)

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]