Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТAVON студио за красота“

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ

 

1.1. Промоционалната активност AVON студио за красота“, със специални награди от Avon, се организира от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, ул.Донка Ушлинова 2 с ЕИК 121902485, представляван от Венета Димитров, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

 

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

2.1. Периодът на провеждане и участие е от 00:01 часа на 17.10.2020 година до 23:59 часа на  17.11.2020 година.

2.2. След приключване на периодът на провеждане, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоционалната активност все още продължава.

2.3. Промоцията се организира и провежда единствено в интернет, на страницата на Организатора - www.avon.bg и във фейсбук страницата на организатора - https://www.facebook.com/avonbulgaria. Наградите се доставят само на територията на Република България.

 

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

3.1. Участник в промоционалната активност и томболата за награди може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

 

3.2. В промоционалните активности нямат право да участват:

 

3.2.1. малолетни и непълнолетни лица, лица поставени под пълно или ограничено запрещение, както и лица с местожителство извън територията на Република България.

 

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

 

3.3. Участието в Промоционалната активност е обвързано с покупка на продукти на Организатора без изискване за минимална стойност.

 

ЧАСТ 4. ПРАВИЛА И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ И ТОМБОЛАТА ЗА НАГРАДИ ОТ ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

4.1. Всеки желаещ да участва, трябва да:

4.1.1. Създаде свой акаунт в AVON в периода 00:01 часа на 17.10.2020 година до 23:59 часа на 17.11.2020 година., на www.avon.bg. При създаване на акаунт, потребителят се регистрира чрез предоставяне на контакти: име и фамилия, дата на раждане, мобилен телефон, имейл адрес, пощенски код. Регистрационната форма е придружена от съгласие за предоставяне на лични данни, които се вписват в базите данни на EЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

4.1.2. Да поръча продукти без значение от стойността на поръчката в периода на промоционалната активност 00:01 часа на 17.10.2020 година до 23:59 часа на 17.11.2020 година.

4.1.3. Със създаден акаунт и поръчка, участва автоматично в томбола за награди, описани по-долу в част 5

4.1.4. Пълните правила на промоцията са публикувани тук - www.avon.bg/tombola

4.1.5. Допустимо е само едно участие от уникален/персонален акаунт.

 

 

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА В ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ

 

5.1. Наградите в томболата са общо 26 броя:

- Голяма награда – една консултация с дерматолог Димитрина Гулева с продуължителност 1 час, която ще се проведе в Централния офис на AVON в гр. София, ул. Донка Ушлинова 2, в срок от 6 мсеца след тегленето на победителя, след предварително записан час. В случай че победителят живее извън София, пътните разходи до и от София до населенто му място ще бъдат възстановени от Организатора. След провеждане на консултация, победителят получава и комплект продукти за грижа за кожата от AVON, селектирани от дерматолога, на стойност до 150 лв.

- утешителни награди – 5 крема за лице Anew Supreme; 20 маски Anew

 

5.2. Утешителните награди ще бъдат изпратени по пощата в срок от до 1 месец след обявяване на победителите..

 

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ТОМБОЛАТА

 

6.1. Наградите ще бъдат изтеглени и уведомени по телефон в рамките на една седмица от крайния срок на активността, т.е. в периода от 17.11 до 24.11. Печелившите ще се теглят на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на промоцията.

 

6.2. Всеки Участник в промоционалната активност, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в томболата.

 

6.3. Наградата от промоционалната активност не може да бъде заменяна с друга или с паричната си равностойност.

 

 

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Имената на печелившите Участници може да бъдат обявени във Фейсбук страницата на Организатора, както и печелившите ще бъдат уведомени по телефона.

 

7.2. В Срок до 10 дни след обявяване на печелившите Участници, Организаторът се свързва с тях на предоставения телефонен номер и/или имейл адрес.

 

7.3. В случай, че някой от печелившите Участници не може да бъде открит на предоставения от него телефонен номер и/или имейл адрес или не може да получи наградата в срок и/или не е изпълнил условията на настоящите правила, правото да получи наградата преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващ), изтеглен в томболата резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

 

7.4. Наградата от томболата се получава по куриер, на предсотавен от печелившия Участник адрес, след валидиране самоличността с лична карта.

7.5. Участник, който не е получил награда си от куриерската фирма в срок от 20 (двадесет) дни от след края на Промоционалната активност и обявяването на печелившите се счита, че се е отказал от получаването й.

7.6. Участието в тази кампания включва съгласието, че имената на участника, ако той бъде победител,  ще бъдат огласени публично, съгласно действащото законодателство.

7.7. Организаторите на кампанията не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

7.9. След доставка на наградите, Организаторите не носят отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди на технологичните награди, и/или недоволство или друг тип оплаквания на печеливши, свързани с използването на наградите тип ваучер за пазаруване.

7.10. Всеки участник се съгласява и приема, че спечелването на награда в Томболата може да породи допълнителни разходи за участника, които не са включени в наградата, включително задължения по ЗДДФЛ. Участникът е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи, свързани с получаването и използването на награда от Томболата.

 

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

 

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

 

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Томболата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

 

8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати промоционалната активност по всяко време, обявявайки това на сайта на Организатора www.avon.bg и на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/avonbulgaria в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване напромоционалната активност.

 

8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.

 

8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в томболата Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.

 

8.7. Avon запазва своите изключителни права да заменя наградата, описани тук, с друг модел/артикул с подобна стойност и характеристики, или с друг доставчик на наградата, в случай непредлагане от доставчика, или по каквато и да е причина. 

 

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

 

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

 

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

10.1. Промоционалната активност и томболата се провеждат при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболата единствено за следните цели: провеждане на Томболата, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.

 

10.2. С участието си в Томболата Участниците дават изричното си съгласие:

 

  • личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Томболата;

 

  • имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение.

 

10.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администратора на лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

 

ЧАСТ 11. ДРУГИ

 

11.1. Участниците в промоционалната активносте са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила. Официалните правила са публикувани на сайта на Организатора www.avon.bg и на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/avonbulgaria. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта на Организатора www.avon.bg и на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/avonbulgaria. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на същите.

 

11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от ТАС при НЮФ (www.tasnuf.org)

 

                                                          

           

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]