Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В РАДИО ИГРА

за кампанията „Gift with AVON“ на AVON

 

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Кампанията (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на кампанията и официални правила на кампанията.

Играта се организира от ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121902485, гр. София, бул. Цариградско шосе 115, Мега Парк, ет.1, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията нa www.avon.bg/uslovia.

Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на www.avon.bg/uslovia.

 

2. Територия на провеждане:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

3. Продължителност на Промоцията:

Промоцията стартира на 17.11.2023г. от 07:00 и e валидна до 20.12.2023 г. до 23:59 включително.

 

4. Описание на подаръците:

Подаръците, които са предвидени да бъдат дарени в кампанията от името на AVON България са 1000 броя подаръчни комплекти за жени и деца, жертви на домашно насилие и възрастни самотни хора.

 

5. Механизъм на промоцията:

На специална лендинг страница - www.giftwithavon.bg - в рамките на кампанията ще бъдат предоставени 1000 подаръчни комплекта от AVON България, от които всеки посетител на страницата ще може да избере и дари 1 от тях на жени и деца, жертви на домашно насилие или възрастни самотни хора. Всеки посетител трябва да остави и лично послание към човека, на когото ще дари подаръчен комплект.

Всеки посетител има възможност да дари 1 подаръчен комплект от един IP адрес.

Първите 1000 подаръчни комплекта са осигурени от AVON България и посетителите не дължат никакво заплащане за тях.

АVON България поема и организацията и разходите по надписването на събраните послания ръчно върху картички, които заедно с подаръците ще бъдат дарени на съответните групи нуждаещи се.

След изчерпване на първите 1000 броя подаръци, осигурени от AVON България, дарението на подаръци може да се осъществява чрез самофинансиране от страна на посетителите на сайта, които да изберат на кого да дарят и сами да заплатят подаръчен комплект. Доставката на даренията ще бъде осигурена от AVON България.

 

6. Партньор на кампанията:

Партньор на кампанията е Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“, които ще разпределят дарените 1000 комплекти към техните партньори - домове за възрастни хора и домове за жени и деца, претърпели насилие.

 

7. Доставка на дарението:

АVON България се ангажира с доставката на всички дарени подаръчни комплекти в Кампанията към техните получатели, като част от тях лично ще бъдат занесени от екипа на AVON  България, а друга - доставена от Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“ в защита на тяхната сигурност.

 

8. Право на участие:

Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, без изключение за служителите на ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, както и техните семейства.

 

9. Прекратяване на промоцията:

Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

10. Съдебни спорове:

Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

 

11. Публичност и лични данни:

11.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администраторът във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградата. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

 

11.2. За целите на Кампанията ще се изисква и събира само личното име на посетителите, които даряват.

 

11.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

администриране на провеждането на промоцията и надписването на подаръците;

  

11.4. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Кампанията самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

 

11.5. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

 

11.6. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

 

12. Политиката за защита на личните данни на ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД е достъпна на адрес:

https://www.avon.bg/poveritelnost-amp-politika-za-biskvitki

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]