Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

I. Условия за ползване на уеб-сайта на Ейвън

 1. Условия за ползване
  1. Този уеб-сайт е собственост на, и се поддържа от, „Ейвън Козметикс България“ ЕООД (наричано по-долу „Avon“).
  2. За да използвате avon.bg или друг уеб-сайт, притежаван или поддържан от Avon, Вие трябва да се съгласите с долу упоменатите Условия за ползване.
  3. Ако не приемате тези Условия за ползване, моля да не използвате уеб-сайтовете на Avon.
  4. Ние запазваме правото за промяна на тези Условия за ползване, цялостно или отчасти, с или без съобщение.
  5. Вие следва да проверявате тези Условия преди да ползвате уеб-сайта на Avon.
  6. Ако продължавате да използвате уеб-сайта на Avon и след промяната на Условията, това значи че приемате промените.
 1. Условия за продажба
  1. Avon контролира и/ или управлява уеб-сайта на Avon от Република България и до степента, допустима от приложимите закони, уеб-сайтът на Avon не е предназначен да подчини Avon на законите или юрисдикцията на която и да е държава, страна или територия, освен тези на Република България.
  2. Освен ако е посочено друго, материалите, достъпни чрез уеб-сайта на Avon, са представени единствено с цел предоставяне на услуги и популяризиране на продукти, налични в Република България.
  3. Доколкото е разрешено по приложимото право, Avon не предоставя и с настоящото отхвърля всякакви декларации или гаранции, че уеб-сайтът на Avon, изцяло или отчасти, или продукти, услуги или материали, достъпни чрез уеб-сайта на Avon, са подходящи или налични за използване на други места.
  4. Продуктите на Avon ще се доставят само на територията на Република България.
   Потребител извън Република България, закупуващ продукти на Avon, посочва адреса за доставка в Република България, а доставката извън Република България се организира от потребителя самостоятелно.
  5. Лицата от ЕИП могат да използват уеб-сайта на Avon и може също да им бъде предложено да бъдат пренасочени към съответния уеб-сайт в друга държава.
  6. Тези, които изберат да посетят уеб-сайта на Avon от места, различни от Република България, правят това по своя собствена инициатива и на свой риск, и отговарят за съответствието с местните закони, правила и разпоредби, ако и доколкото местните закони, правила или разпоредби са приложими.
 1. Ограничения в употребата
  1. Съдържанието на уеб-сайта на Avon е със запазени авторски права съгласно българското законодателство, а също така и съгласно законодателството в останалите страни.
  2. Освен изрично посочените, никои от материалите не могат да бъдат копирани, размножавани, предлагани и преиздавани по какъвто и да е начин.
  3. Може да копирате материали само за ваше лично ползване, с некомерсиална цел.
  4. Това е при условие, че приемате да съблюдавате всяко съобщение, свързано с авторските права или сродни ограничения, съдържащи се в някой материал, включени или засягащи уеб-сайта на Avon.
  5. Изменението на материалите или употребата им за друго се счита за нарушаване авторските и другите сродни права на Avon.
  6. 'Avon' и другите търговски марки, имена и знаци на Avon, както и логото в уеб-сайта на Avon, са собственост на Avon Products, Inc. и някои негови филиали.
  7. Използването на някоя от търговските марки на Avon, с изключение на изрично описаните в тези условия за ползване, са строго забранени.
 1. Предназначено за потребители
  1. Освен ако не е изрично упоменато, материалите в уеб-сайта са представени единствено с цел предлагане на продукти налични в България.
  2. Avon контролира и оперира този уеб-сайт от Ейвън Козметикс България и Великобритания.
  3. Avon не гарантира, че материалите, съдържащи се в този уеб-сайт, са налични в други държави.
  4. Хората, избрали да посетят този уеб-сайт от друга държава, го правят по своя инициатива и отговорност, съобразно законодателството на съответната държава.
 1. Гаранция за качеството на уеб-сайта
  1. Уеб-сайтът на Avon се представя без каквито и да е гаранции за точност, надеждност или цялостност на материалите в, или достъпни чрез, уеб-сайта на Avon.
  2. Avon не гарантира, че уеб-сайтът ще е достъпен по всяко време или че ще е без грешки и без прекъсвания от смущения, че дефектите ще се коригират навреме, или че уеб-сайтът или сървърите, които го правят достъпен, ще са без вируси или други вредни компоненти.
 1. Връзки към и от други сайтове
  1. Avon не е асоцииран към представители или разпространители на каквито и да е уеб-страници.
  2. Avon категорично не носи никаква отговорност за точността, съдържанието или валидността на информацията, намираща се на страниците с връзки към или от страницата на Avon.
  3. Avon не поема гаранция, че ще сте удовлетворени от продуктите или услугите, поръчани от сайтове с препратки към или от сайта на Avon, тъй като тези сайтове се управляват и поддържат от независими от Avon оператори.
  4. Avon не подкрепя който и да е от търговците, нито ще предприеме каквито и да е стъпки за потвърждаване точността и надеждността на информацията, намираща се на техните страници.
  5. Avon не поема гаранция за сигурността на информацията (включително за кредитни карти и лични данни), за която може да бъдете помолени да предоставите на техните сайтове.
 1. Ограничения в отговорността

При никакви обстоятелства Avon не може да бъде държан под отговорност за непреднамерени или преднамерени, преки или косвени вреди, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва уеб-сайта на Avon, дори и ако Avon или оторизиран служител на Avon e бил предупреден за възможността от нанасяне на подобни щети.

 1. Обезщетения и санкции
  1. В случай, че нарушите някои от авторските права на този уеб-сайт или всички изброени по-горе Условия за ползване на уеб-сайта на Avon, ще бъдете длъжни да обезщетите Avon за понесените щети съобразно изискванията на законодателството.
  2. Ако черпите информация и материали от уеб-сайта на Avon и ги използвате недобросъвестно, то вие ще дължите обезщетение на Avon и всички филиали и контрагенти на Avon, които са засегнати от вашите недобронамерени действия.
  3. Във всички случаи на нарушение на горните Условия за ползване на уеб-сайта на Avon, Вашият достъп до, и използване на функциите на, уеб-сайта на Avon може да бъде ограничен или прекратен, по усмотрение и еднолично решение на Avon.
 1. Разни
  1. Условията на ползване са съобразени с изискванията на българското законодателство.Вие приемате, че всеки спор, който не бъде разрешен по взаимно съгласие на страните, и всеки съдебен процес, свързан с тези Условия за ползване, ще бъде заведен в компетентния съд в България и ще се подчини на юрисдикцията на този съд.
  2. Практиките на Avon в областта на сигурността и защитата на личните данни са посочени в Декларацията за поверителност за клиенти на Avon, която се намира на адрес: www.avon.bg. Този документ обяснява как личните данни на Клиенти ще бъдат използвани, как ще се актуализират, променят или изтриват и как Клиент да се отпише от получаването на маркетингови съобщения от страна на Avon.
  3. Avon ще актуализира Декларацията за поверителност за Клиенти, когато е необходимо.
  4. Ако Клиент иска да промени или изтрие някаква част от личните си данни, може да го направи на адрес: www.avon.bg, в секцията за Клиенти, раздел „Лична информация”.

Тези Общи Условия са приети от Avon на 20.12.2019  г. и влизат в сила от 20.12.2019 г.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]