Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
 1. Условия за използване на сайта

Дата на последното обновяване  21.08.2014г. 

Настоящият сайт (заедно със всички наследили го сайтове и всички Услуги (в смисъла, даден им по-долу), оттук нататък наричан „УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН”, се управлява от „Ейвън Козметикс България” ЕООД (оттук нататък наричана „ЕЙВЪН,” „ние”, „(на) нас”, и „наш”). Ние предоставяме достъп на потребителите на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН до съдържанието и услугите, свързани с нас и нашите продукти, включително до аудиовизуално съдържание, изображения, форуми, текст, данни и друго подобно съдържание и услуги (колективно наричани „Услуги”). Молим Ви внимателно да прочетете тези Условия за използване („Договора”), преди да използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Ползвайки УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, Вие приемате да спазвате условията на този Договор. Ако не приемате условията на този Договор, Ви молим да не ползвайте УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Освен това, ползвайки УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, Вие потвърждавате, че сте на възраст, законно позволяваща Ви да сключите този Договор, а ако не сте на такава възраст, сте получили съгласието на родителите или настойниците си да сключите този Договор. В противен случай нямате право да използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Ние си запазваме правото периодично, цялостно или частично да променяме този Договор по наше собствено усмотрение, като Ви уведомим за тази промяна по всеки допустим начин, включително и без ограничения: чрез публикуване на изменената версия на този Договор на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Вие можете да видите последната дата на промяна, като проверите „Датата на последното обновяване” в началото на този Договор. Използването от Вас на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, след публикуването на промени в този Договор, ще се тълкува като приемане от Ваша страна на тези промени, при условие, че която и да е промяна в този Договор няма да има обратно действие спрямо който и да е иск или спор между Вас и нас, възникнал във връзка този Договор преди „Датата на последното обновяване ”, важаща за онази версия на Договора, в която сме включили въпросната промяна. Ако не приемате промените, направени в този Договор, Ви молим да не ползвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Ние ще имаме правото по всяко време да изменяме или прекратяваме достъпа до цялото или част от съдържанието на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, да въвеждаме, изменяме или отменяме такси за използването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН; или да отправяме допълнителни предложения към някои или всички потребители на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, при спазване на всички ограничения, свързани с упражняването на нашите права по действащото законодателство. За целите на настоящия Договор, упоменатите по-долу термини ще имат следните значения:

 • “Договор с Независим представител на ЕЙВЪН” ще означава договорът (заедно с всички условия и срокове, приложени към или съдържащи се в него) между ЕЙВЪН и Независимия представител на ЕЙВЪН, по силата на който това лице получава правата на Независим представител на ЕЙВЪН.
 • “Независим представител на ЕЙВЪН” е лице (а) което е приело, в съответствие с условията на Договора с Независим представител на ЕЙВЪН, да бъде Независим 2 представител на ЕЙВЪН и (б) което е активен Независим представител на ЕЙВЪН, нямащ задължения към фирмата. Ако Вие сте Независим представител на ЕЙВЪН, Вие признавате и приемате, че използването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН от Вас ще бъде съобразено не само с този Договор, но и с условията и сроковете, съдържащи се в Договора с Независим представител на ЕЙВЪН, както и с приложимите политики, кодекси за поведение и другите, свързани с тях насоки на Ейвън (включително, ако имате собствен магазин на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, с правилата за използване на магазин, касаещи независимите представители).

1 Съдържание, публикувано от Независимите представители на ЕЙВЪН Независимите представители на ЕЙВЪН представляват независими изпълнители и по никакъв начин не се явяват свързани лица с ЕЙВЪН или което и да е дружество-майка или дъщерно или друго, свързано с Ейвън дружество (заедно „Свързаните лица”). ЕЙВЪН няма да носи отговорност за изявленията, действията или бездействията на Независимите представители на ЕЙВЪН, направени чрез или във връзка с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или по друг някакъв начин. Без да се ограничава горното, въпреки че ЕЙВЪН може да предостави на Независимите представители определени ресурси и инструменти (включително и без ограничения, помощ при създаването и персонализирането на онлайн сайтове, съдържащи брандовете на ЕЙВЪН, както и съдържание, което може цялостно или частично да споделя URL адреси с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН), Вие признавате и приемате, че нито ЕЙВЪН, нито което и да е Свързано лице няма контрол върху и не носи отговорност за който и да е текст, изображение или друга информация или материали, публикувани от Независимите представители на ЕЙВЪН на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или на другите персонализирани онлайн сайтове. Освен това, Вие признавате и приемате, че нито ЕЙВЪН, нито което и да е Свързано лице няма контрол върху и не носи отговорност за което и да е изменение, направено от Независимите представители на ЕЙВЪН по УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, или на другите персонализирани онлайн сайтове, или по които и да са материали, предоставени Ви от Независимите представители на ЕЙВЪН. Тази информация, материали и изменения оттук нататък ще бъдат наричани „Съдържание на Независимите представители на ЕЙВЪН”. Нито ЕЙВЪН, нито което и да е Свързано лице (а) няма да предприема каквито и да са стъпки за потвърждаване точността и достоверността на което и да е Съдържание на Независимите представители на ЕЙВЪН или на другите материали, предоставени Ви от Независимите представители на ЕЙВЪН, или (б) няма да носи каквито и да са отговорности или да поема каквито и да са гаранции за безопасността на които и да са комуникации между Вас и който и да е Независим представител на ЕЙВЪН, осъществени посредством Съдържанието на Независимите представители на ЕЙВЪН (например, препратки /линкове/, изпратени Ви от Независимите представители на ЕЙВЪН по имейл). В допълнение, нито ЕЙВЪН, нито което и да е Свързано лице няма да носи каквито и да са отговорности или да поема каквито и да са гаранции за действията, предприемани от Независимите представители на ЕЙВЪН по отношение на защитата и опазването на личните данни и конфиденциалността.

 1. Информация, предоставяна от Вас през УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН 

Предоставянето от Вас на информация през УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН се подчинява на Правилата за поверителност на ЕЙВЪН http://www.avon.bg/document/confidentiality.pdf/.

 1. Ако предоставяте някакви лични данни на която и да е трета страна във връзка с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН

(например посредством Приложение на трета страна, както е дефинирано в т. 12 по-долу), имайте предвид, че (а) събирането, използването и разгласяването на подобни данни от третата страна се подчинява на нейните правила за поверителност, а не на Правилата за поверителност на ЕЙВЪН и (б) ние не носим отговорност за практиките по събирането, използването и разгласяването на данните на тази трета страна или на която и да е друга страна, включително и без ограничения, за практиките на Независимите представители на ЕЙВЪН. Вие потвърждавате и гарантирате, че всяка информация, която предоставяте във връзка с използването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, е вярна, точна и пълна и че ще внасяте в нея такива поправки и допълнения, които да ѝ позволят да остане вярна, точна и пълна. Ако решите да направите които и да са Ваши лични данни или други данни обществено достъпни посредством или във връзка с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, Вие правите това на Ваша отговорност.

 1. Регистрация, потребителски имена и пароли

За да получите достъп до определени части или функции на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, като например да публикувате Предоставяна информация (както е дефинирана в т. 5 по-долу), от Вас може да бъде поискано да се регистрирате. Във връзка с която и да е подобна регистрация, Вие няма да имате правото да използвате (а ние ще имаме правото да Ви откажем достъп) каквито и да са потребителски имена или имейл адреси, които принадлежат на или вече се използват от друго лице; които могат да се изтълкуват като опит за представяне за друго лице; които нарушават правата на интелектуална собственост или които и да са други права на което и да е лице; които представляват закононарушение; или които са отхвърлени от нас по каквито и да са наши съображения. Вие носите отговорност за неразкриването на която и да е парола, която използвате за достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, като Вие приемате да не преотстъпвате Вашата парола или потребителско име, или да ги предоставяте на заем, или по друг някакъв начин да прехвърляте Вашия достъп или право на ползване на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН на което и да е трето лице. Вие носите пълна отговорност за всички взаимодействия с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, извършени посредством Вашето потребителско име. Вие приемате незабавно да уведомите ЕЙВЪН за което и да е неправомерно ползване на Вашата парола или потребителско име, или за който и да е пробив в сигурността, свързан с Вашия акаунт, потребителско име или с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, както и да се уверите, че излизате от Вашия акаунт в УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН (ако е приложимо) в края на всяка сесия. Ние няма да носим отговорност за каквито и да са загуби или вреди, произтекли от неспособността Ви да изпълните което и да е от горните задължения. Ако сте служител на ЕЙВЪН или Независим представител на ЕЙВЪН, Вие приемате, че ЕЙВЪН може да Ви идентифицира като такива (например чрез значки или други средства за идентификация), докато използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Ако не желаете да бъдете идентифицирани по този начин, Ви умоляваме да не ползвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН.

 1. Правила за поведение

Докато използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, Вие приемате да спазвате всички приложими нормативни актове, както и вътрешни правила и политика ни ЕЙВЪН, а освен това, да уважавате правата и достойнството на другите лица. Освен това, използването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН от Вас трябва да става при спазване на правилата за поведение, съдържащи се в настоящата т. 4, като неспособността Ви да спазвате изискванията на 4 този Договор и/или на тези правила за поведение (включително и без ограничения, многократното нарушаване от Вас на авторските права, отнасящи се до или свързани с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН) може да доведе до прекратяване на Вашия достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН съгласно т. 18 по-долу. Вие приемате да не извършвате следните действия:

 • Да не публикувате, предавате или предоставяте по друг някакъв начин посредством или във връзка с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН: - на каквито и да са данни или материали които са, или биха могли да бъдат, или публикуването, предаването или използването на които е или би могло да бъде: (а) заплашително, тормозещо, унижаващо достойнството, сплашващо или създаващо омраза; (б) дискредитиращо или оклеветяващо; (в) представляващо фалшификация или закононарушение; (г) нецензурно, непристойно, порнографско или осъдително по друг някакъв начин; или (д) представляващо ползване на авторско или друго защитено по закон право, търговска тайна или каквото и да е друго право на собственост без изричното писмено съгласие на притежателя на това право; - на какъвто и да е материал, който може да доведе до наказателна или гражданска отговорност; който насърчава извършването на действия, квалифициращи се като криминални престъпления; който пропагандира хазарт; или който насърчава към или съдържа инструкции за извършването на незаконни действия, или действия, охарактеризиращи се като „хакване”, „кракване” или „фрийкинг”; - на какъвто и да е вирус, червей, троянски кон, вирус с часовников механизъм, ийстър ег, малуер, спайуер или друг компютърен код, файл или програма, която е вредоносна или агресивна, или има за цел да увреди, да похити, да извади от строя, да прекрати или да се намеси в дадена операция, или да следи използването на даден хардуер, софтуер или оборудване; - на каквито и да са непоискани или неразрешени реклами, промоционални материали, „джънк мейл”, „спам”, „верижни писма”, „пирамидални схеми” или инвестиционни предложения, както и всички други форми на натрапчиви молби, които не са предварително изрично одобрени от ЕЙВЪН; - на каквито и да са непоискани имейл съобщения, позоваващи се на Ейвън или на което и да е лице, без тяхното знание и предварително съгласие, в нарушение на българското законодателства или вътрешните правила на ЕЙВЪН; - на каквито и да са лични данни на други лица, без предварителното законно съгласие на съответните лица; - на каквито и да са материали и конфиденциална информация за дадена фирма, без необходимото разрешение за това. - Да използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН за каквито и да са мошенически или незаконни цели.
 1. - Да използвате функцията за покана, налична на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, за покана към което и да е лице да се присъедини към УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, освен ако това лице не Ви е лично познато и сте сигурни, че той или тя ще приеме поканата. - Да използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, с цел да опозорявате, оскърбявате, тормозите, осмивате, заплашвате, малтретирате или по друг начин да нарушавате законовите права на другите, включително и без ограничения личните им права или правата им на публичност, или с цел да придобивате или събирате информация за потребителите на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. - Да се представяте за което и да е физическо или юридическо лице, включително и без ограничения, за който и да е работник, служител или друг представител на ЕЙВЪН; включително като (а) чрез лъжливи изявления или чрез изкривяване на информацията се представяте за свързано лице с което и да е физическо или юридическо лице, имащо отношение към УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН; или (б) по пряк или косвен начин заявявате, че ние заставаме зад Вашите изявления. - Да се намесвате в или да нарушавате работата на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, или на сървърите, или на мрежите, използвани за предоставяне на достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН; или да нарушавате изискванията, процедурите, политиките или правилниците на тези мрежи. - Да ограничавате или нарушавате правото на което и да е друго лице да използва УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН (включително и без ограничение, чрез хакване или дефейсинг на която и да е част от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН). - Да използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН за (а) рекламиране или предлагане, с цел покупка или продажба на каквито и да са стоки или услуги, за каквито и да са бизнес цели, или за предлагане по друг някакъв начин на каквито и да са услуги, дейности или възможности, или (б) склоняване на посетителите или потребителите на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН да посетят, да станат членове, да се абонират или регистрират за каквито и да са търговски онлайн услуги или други организации – във всички изброени случаи, без предварителното писмено съгласие на ЕЙВЪН, освен в случаите, когато сте Независими представители на ЕЙВЪН, които са били упълномощени или инструктирани от Ейвън да използват УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН за подобни цели. - Да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, свързвате или по друг някакъв начин да използвате с търговска цел която и да е част, право на ползване или право на достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, освен в случаите, когато сте Независими представители на ЕЙВЪН, които са били упълномощени или инструктирани от Ейвън да използват УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН за подобни цели. - Освен ако не е недвусмислено разрешено от действащото законодателство, да променяте, адаптирате, превеждате, декомпилирате, дизасемблирате или провеждате обратен инженеринг спрямо която и да е част от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН.

6 - Да премахвате каквито и да са обозначения за авторски права, търговски марки и други обозначения за имуществени права от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или от материалите, изтеглени от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. - Да вграждате в друг сайт или да създавате сайт-копие на която и да е част от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. - Да създавате база данни чрез сваляне и съхранение на съдържанието на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. - Да използвате каквито и да са роботи, паяци, програми за претърсване или изтегляне на сайтове или други ръчни или автоматични устройства, използвани с цел изтегляне, индексиране, „скрейпване”, „събиране на данни” или по друг някакъв начин извличане на съдържание от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, или да възпроизвеждате, или да мамите навигационната структура или начинът на организация на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН без изричното предварително писмено съгласие на ЕЙВЪН. - Да поставяте уиджети, предоставени Ви от ЕЙВЪН, на който и да е уеб сайт на трета страна, в нарушение на политиките, ръководещи сайта на третата страна (включително и условията за използване на този уеб сайт). Освен това, Вие признавате и приемате, че Вие (а не ЕЙВЪН) носите отговорност за снабдяването с и поддръжката на цялото телекомуникационно, широколентово и компютърно оборудване, хардуер и услуги, необходими за достъпа и ползването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН и за заплащането на всички разходи, свързани с тях.

 1. Предоставяна информация
 2. Общи положения.УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН може да съдържа раздели, в които Вие можете да публикувате информация и материали, включително и без ограничения: текст, изображения, фотографии, графики, музика, видео клипове, аудиовизуални произведения, данни, информация, файлове, препратки /линкове/ и други материали (всеки един поотделно наричан „Предоставена информация”). За да бъдат избегнати всякакви противоречия, Вие ще запазите собствеността си върху всяка Предоставена информация, която сте публикували, при спазване на условията на този Договор (включително и предоставените лицензи, съгласно т. 5 (б) по-долу). С настоящото Вие признавате и приемате, че не притежавате никакви права да използвате или вграждате в която и да Предоставена информация или в други материали, което и да е съдържание или материали, притежавани от нас или от Свързаните лица, или съответно от наши или техни лицензодатели или доставчици („Съдържанието на Ейвън”), освен в случаите, когато сте били изрично упълномощени от ЕЙВЪН да използвате или вградите това Съдържание на Ейвън. За да бъдат избягнати всякакви противоречия, ЕЙВЪН, Свързаните лица, или нашите, или съответно техните лицензодатели или доставчици – според случая – ще запазят собствеността си върху Съдържание на Ейвън.

б. Предоставяне на лиценз. За всяка Предоставена информация, която сте публикували, с настоящото предоставяте на нас и на Свързаните лица валиден за целия свят, безплатен, напълно предплатен, неизключителен, вечен, безусловен, прехвърляем и напълно (и многократно) сублицензируем лиценз, без допълнителни възнаграждения за Вас и която и да е трета страна, (i) да възпроизвеждаме, разпространяваме, предаваме, 7 изпълняваме и показваме (публично или по друг начин), предоставяме достъп, адаптираме, модифицираме, редактираме, превеждаме, преработваме, продаваме, предлагаме за продажба или по друг някакъв начин да използваме или експлоатираме (и да позволяваме на други да упражняват същите права от наше и на Свързаните лица име чрез многократно сублицензиране) тази Предоставена информация, всички идеи, които я придружават, са свързани или са вградени в нея, както и всички материали, свързани, вградени или произтекли от тази Предоставена информация във всякакъв формат или на всякакъв носител, известен в момента или разработен в бъдеше; (ii) да създаваме производни творби от тази Предоставена информация (включително и без ограничения, чрез вграждане на Предоставената информация в други творби, или в продуктите и услугите на ЕЙВЪН, Свързаните лица, или на нашите или техните представители); (iii) да използваме всички търговски марки, права за огласяване или други права на собственост, свързани с тази Предоставена информация; (iv) да използваме Вашето име, фотография, портрет, картина, глас, сходство и биографични данни в качеството им на новини или информация, за рекламни или промоционални цели, във връзка или без връзка с Предоставената от Вас информация; и (v) да използваме Предоставената от Вас информация (включително съдържанието, произтекло от нея, както и всякакви производни творби) за всякакви рекламни или промоционални цели.

Ако не желаете да ни предоставите правата, предмет на точка 5, моля не публикувайте каквато и да е предоставена информация на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН.

в. Отказ от отговорност. Възможно е посетителите на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН да публикуват информация и материали на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, които са неверни или подвеждащи, или които нарушават по друг начин този Договор. Ние, Свързаните лица, съответно нашите и техните директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели и доставчици не гарантираме и не носим отговорност за която и да е информация или материали, разпространени чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, нито за използването им от Вас, нито за достоверността на подобна информация или материали. Всички Предоставени материали ще се считат за не-конфиденциални и могат да бъдат (i) разгласявани пред широката общественост и (ii) да бъдат използвани от нас без (А) каквито и да са задължения за поверителност или неразкриване или (Б) без да се цитира Вашето авторство или авторството на която и да е трета страна. Ние си запазваме правото по всяко време и по наше собствено усмотрение да установим ограничения относно количеството и обема на Предоставената информация, която може да бъде публикувана на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или относно размера на паметта, налична за съхранение на Предоставената информация. г. Потвърждение. Вие с настоящото потвърждавате и приемате, че (i) сте получили достатъчно и равностойно възнаграждение за правата, които сте ни предоставили по силата на този Договор за и във връзка с Предоставената от Вас информация, което възнаграждение включва, без ограничения, възможността Ви да участвате в дейностите на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, като и възможностите, свързани с огласяването и благоприятното представяне, които могат да възникнат от нашето или на Свързаните лица ползване на тази Предоставена информация или от всички производни материали, включващи в себе си тази Предоставена информация; и (ii) нямате право на каквито и да са допълнителни компенсации за каквато и да е употреба или експлоатация на тази Предоставена информация от нас или от Свързаните лица, или от която и да е друга страна, във връзка с правата, свързани с Предоставената информация, които сте ни вменили по сила на този Договор и/или които имате по действащото законодателство. 8 д. Декларации и гаранции. С настоящото Вие декларирате и гарантирате, че: (i) имате законните права и пълномощия да сключите този Договор; (ii) Вие сте единствен собственик или по друг начин разполагате с пълните права и пълномощия да експлоатирате всички права, отнасящи се до или свързани с която и да е Предоставена от Вас информация, както и да ни вмените правата и лицензиите, упоменати тук; (iii) цялата Предоставена информация, която публикувате, употребата ѝ от нас, от Свързаните лица или от съответните наши или техни представители, както и от другите потребители на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, не нарушава и няма да наруши в бъдеще който и да е патент, авторско право, търговска марка, търговска тайна или друго право на интелектуална собственост или други права на която и да е трета страна; (iv) всяка Предоставена информация, която публикувате не е поверителна и не съдържа никаква поверителна информация; (v) при създаването, подготовката и публикуването на която и да е Предоставена информация, Вие (А) сте спазвали във всяко едно отношение и ще спазвате и в бъдеще всички приложими закони, правилници (включително и без ограничение, нашите правила за поведение, указани в т. 4 по-горе) и регламенти и (Б) не сте нарушавали и няма да нарушите които и да са задължителни за Вас договорености (включително и без ограничения – всеки договор с която и да е трета страна) и (vi) сте получили писменото съгласие, отказа от права и/или разрешението на всяко лице, което може да се идентифицира в която и да е Предоставена информация, публикувана от Вас, да използвате името и изображението му при употребата или експлоатирането по друг някакъв начин на тази Предоставена информация, по способа, описан в този Договор, или ако това лице, което може да се идентифицира не е пълнолетно - че сте получили писмено съгласие, отказ от права и/или разрешение от родителите или настойниците на това лице или от което и да е друго лице, от което зависи това съгласие, отказ от права и/или разрешение (като във всеки един от случаите, Вие се съгласявате да ни предоставите копия от всички подобни съгласия, откази от права и/или разрешения при поискване от наша страна). Ако Вие публикувате Предоставена информация, която съдържа изображение на лице, което може да се идентифицира, силно Ви препоръчваме да не включвате каквато и да са лични данни в Предоставената информация, като например името или адреса на лицето. е. Отказ от права; Допълнителни гаранции. Доколкото това е допустимо от действащото законодателство, Вие се съгласявате да се откажете и да ни освободите от каквито и да са претенции срещу нас, Свързаните лица и съответните наши или техни директории, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели и доставчици, а освен това се задължавате да не повдигате, започвате, поддържате или предявявате срещу нас каквито и да са искове, претенции, действия, загуби, разходи, щети, отговорности, съдебни разпореждания и решения или разноски (включително и без ограничения – всички законно обусловени съдебни разноски), свързани по някакъв начин с този Договор и/или с използването на която и да е Предоставена информация, по начин, съответстващ с правата, предоставени по силата на този Договор, включително и без ограничения - всички искове, свързани с незаконното присвояване на идеи. Освен това, до колкото това е допустимо от действащото законодателство, Вие с настоящото се отказвате от всички права, които може да имате по който и да е закон, в която и да е държава, по отношение на „лични неимуществени права на автора”, или „права за опазване на художествената цялост на произведението”, или други аналогични права, във връзка с която и да е Предоставена информация (като с настоящото декларирате и гарантирате, че сте получили ясния, изричен писмен отказ от каквито и да са права от които и да са трети лица по отношение на които и да са права, които тези трети страни могат да притежават по тези закони във връзка с която и да е Предоставена информация, 9 публикувана от Вас). По всяко време, при поискване от наша страна, Вие се задължавате: (i) да предприемете или организирате предприемането на всички действия, които ние счетем за желателни или необходими, за да можем ние и нашите Свързани лица да се възползваме от пълните преимущества на този Договор, както и от всички лицензи, предоставени ни от Вас по силата на този Договор, и (ii) да сключите настоящия Договор в неелектронен, книжен вид. ж. Без задължение за използване. Ние ще имаме правото по наше собствено усмотрение да решим дали да се възползваме или не от което и да е право, вменено ни по силата на този Договор, като няма да бъдем длъжни (i) да използваме или по друг някакъв начин да експлоатираме която и да е Предоставена от Вас информация или (ii) да включим която и да е Предоставена информация в съдържанието на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или в които и да са други услуги или материали.

 1. Непоискана информация

Независимо от всяко условие в настоящия Договор, предвиждащо друго, ние и Свързаните лица не приемаме, не одобряваме и няма да вземаме пред вид информацията, предложенията или идеите, които не са били поискани от нас („Непоисканата информация”), независимо дали се отнасят до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, до нашите продукти или до нещо друго. С настоящото Вие признавате и приемате (а), че всяка Непоискана информация ще се счита за неконфиденциална и че ЕЙВЪН и Свързаните лица няма да имат задължения за поверителност спрямо тази Непоискана информация и (б) доколкото това е допустимо по действащото законодателство, всяка Непоискана информация ще се счита за собственост единствено на нас и на Свързаните ни лица. Нито ние, нито което и да е Свързано лице ще има каквото и да е задължение по отношение на Непоисканата информация, като ние и Свързаните лица ще имаме правото да използваме Непоисканата информация за каквито цели намерим за добре, без да дължим възнаграждение на Вас или на което и да е друго лице.

 1. Контрол 

Съобщаване за неприемливи материали Ние ще имаме правото, без да сме задължени, да: (а) контролираме, оценяваме или променяме Предоставената информация преди или след като тя се появи на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН; (б) да се убедим, че всички права, съгласия, откази от права и разрешения за или във връзка с Предоставената информация са получени от Вас, в съответствие с задълженията, поети от Вас по-горе; и/или (в) да откажем, отхвърлим или премахнем която и да е Предоставена информация по всяко време и по каквато и да е причина (включително и без ограничения – ако решим по наше собствено усмотрение, че от Вас не са получени всички права, съгласия, откази от права и разрешения, въпреки поетите задължения по-горе). Вие се съгласявате да ни сътрудничите при извършването на проверките и запитванията, както са описани по-горе. Ние ще имаме правото да разгласяваме всяка Предоставена информация и обстоятелствата, свързани с нейното предоставяне на всяко лице по каквато и да е причина и за каквато и да е цел, в съответствие с нашите Правила за поверителност. Ако забележите каквито и да са незаконни, клеветнически, оскърбителни или неприемливи материали на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН (различни от материали, нарушаващи авторските права, които са обект на т. 19 по-долу), Ви молим да ни съобщите за тях на За контакти http://www.avon.bg с описание на въпросния материал, URL и мястото на което е разположен този материал. 10

 1. Нашите права на собственост

Ние, Свързаните лица и/или съответните наши и техни лицензодатели и доставчици сме собственици на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН и на информацията и материалите (включително и без ограничения – на Съдържанието на Ейвън) предоставяни на или чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Тази информация и материали са защитени чрез авторски права, търговски марки, патенти и/или чрез други права на собственост и закони. Освен в случаите, когато сте изрично предварително упълномощени от нас, Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, променяте, отдавате под наем, наемате, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни материали въз основа на целия или част от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или на която и да е информация или материал (включително и без ограничения - Съдържанието на Ейвън) предоставяни чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Ние, Свързаните лица и/или съответните наши и техни лицензодатели и доставчици, сме собственици на търговските наименования, търговските марки и марките за услуги на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, включително и без ограничения – на марката “ЕЙВЪН”. Всички търговски марки и марки за услуги на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, които не са собственост на нас или на Свързаните лица, са собственост на съответните техни притежатели. Вие нямате право да използвате нашите търговски наименования, търговски марки или марки за услуги във връзка с който и да е продукт или услуга, които не са наши, или пък по начин, който може да предизвика заблуда. Нищо от съдържащото се тук или на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН не трябва да се тълкува като вменяване на лиценз или право за използване на които и да са търговски наименования, търговски марки или марки за услуги, без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им. Имайте предвид, че неправомерното използване на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН (включително и без ограничения - на който и да е софтуер, използван за предоставянето на достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН) може да доведе до плащането от Ваша страна на финансови обезщетения, както и налагането на други граждански или наказателни санкции, включително и без ограничения - на санкции за нарушаване на авторките права 

 1. Лотарии, състезания и подобни промоции

Всички лотарии, състезания, томболи и други промоции, предлагани чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН („Промоциите”) могат да бъдат предмет на отделни правила, които не са указани в настоящия Договор. С включването си в тези Промоции, Вие приемате да спазвате тези правила, които могат да се различават от условията, упоменати тук. По отношение на всяка Промоция, при конфликт между условията на Промоцията и условията на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, преимущество ще имат условията на Промоцията.

 1. Цени и покупки през Независимите представители на ЕЙВЪН

Вие ще закупувате продуктите и услугите на ЕЙВЪН, единствено и само чрез Вашия Независим представител на ЕЙВЪН, а не директно от ЕЙВЪН. За да си закупите който и да е продукт или услуга, предлагани чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, Вие ще бъдете помолени да предоставите определени лични данни, като информация за контакти и данни за създаването на клиентски акаунт, като след това ще бъдете прикрепени към 11 Независим представител на ЕЙВЪН във Вашия район, от който ще можете да закупите продуктите и услугите на ЕЙВЪН. За да се ограничи броят на стъпките, които трябва да направите, за да пуснете поръчка, и с цел целият процес да бъде по-лесен за клиента, въведохме процес на автоматично генериране на препоръчан представител, който да обслужи поръчката Ви. Ако Вие сте нов клиент, който използва сайта на ЕЙВЪН и все още нямате Независим представител на ЕЙВЪН, ЕЙВЪН сам ще Ви препоръча Независим представител на ЕЙВЪН. Този препоръчан Независим представител на ЕЙВЪН ще бъде идентифициран чрез алгоритъм, при който се вземат предвид обективни критерии като отдалеченост от адреса за доставка, рейтинг от клиенти и активност като Независим представител на ЕЙВЪН. Въпреки това, Вие по никакъв начин не сте задължен/а да приемете препоръчания Независим представител на ЕЙВЪН и оставате абсолютно свободен/на да изберете Ваш предпочитан Независим представител на ЕЙВЪН по всяко време като просто кликнете на сайта на ЕЙВЪН и изберете от списъка с Алтернативни Независими представители на ЕЙВЪН във Вашия район. Също така, ако Вие вече имате предпочитан Независим представител на ЕЙВЪН, Вие можете директно да изберете неговото име на сайта на ЕЙВЪН. Можете да получите от нас имейл, потвърждаващ получаването на Вашата поръчка и прехвърлянето ѝ на Независим представител на ЕЙВЪН. Този имейл обаче не е потвърждение, че Вашата поръчка е приета, тъй като потвърждаването на поръчките се извършва от Независимия представител на ЕЙВЪН. Всяка подобна информация, предоставена чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, ще се третира от ЕЙВЪН в съответствие с този Договор и Правилата за поверителност. От Вас може да бъде изискано да потвърдите предоставената информация.

 1. Целева аудитория

ЕЙВЪН контролира и/ или управлява УЕБСАЙТА на ЕЙВЪН от Република България, и до степента, допустима от приложимите закони, УЕБСАЙТА на ЕЙВЪН не е предназначен да подчини ЕЙВЪН на законите или юрисдикцията на която и да е държава, страна или територия, освен тези на Република България. Освен ако е посочено друго, материалите, достъпни чрез УЕБСАЙТА на ЕЙВЪН, са представени единствено с цел предоставяне на услуги и популяризиране на продукти, налични в Република България. Доколкото е разрешено по приложимото право, ЕЙВЪН не предоставя и с настоящото отхвърля всякакви декларации или гаранции, че УЕБСАЙТА на ЕЙВЪН, изцяло или отчасти, или продукти, услуги или материали, достъпни чрез УЕБСАЙТА на ЕЙВЪН, са подходящи или достъпни за използване на други места.
Продуктите на ЕЙВЪН по правило ще бъдат доставяни само на територията на Република България, освен ако е договорено друго между Представител на ЕЙВЪН и клиента. Потребител извън Република България, закупуващ продукти на ЕЙВЪН от Представител на ЕЙВЪН, посочва адреса за доставка в Република България, а доставката извън Република България се организира от Потребителя самостоятелно, освен ако е договорено друго от Представителя и Потребителя. Лица от ЕИП могат да използват УЕБСАЙТА на ЕЙВЪН и може също да им бъде предложено да бъдат пренасочени към съответния уебсайт в друга държава.
Тези, които изберат да посетят УЕБСАЙТА на ЕЙВЪН от места, различни от Република България, правят това по своя собствена инициатива и на свой риск, и отговарят за съответствието с местните закони, правила и разпоредби, ако и доколкото местните закони, правила или разпоредби са приложими.

 1. Приложения на трети страни

УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН ще има правото да използва или да включва софтуерни приложения и услуги на трети страни (или препратки /линкови/ към тях), които се предлагат от трети страни – наши доставчици на услуги (тези приложения ще бъдат 12 наричани съвместно „Приложения на трети страни”). Тъй като Приложенията на третите страни не се намират под наш контрол, Вие приемате, че нито ние, нито Свързаните лица, нито съответните наши и техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици ще носим отговорност за които и да са Приложения на трети страни, включително и без ограничения, за работата, точността, съвместимостта, качеството, законността, пригодността, безопасността, или за правата на интелектуална собственост, свързани с Приложенията на третите страни или с тяхната употреба. Ние няма да имаме задължението да контролираме Приложенията на третите страни, като ще имаме правото да прекратим или ограничим достъпа до което и да е Приложение на трета страна (цялостно или частично) от УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН по всяко време. Наличието на приложения на трети страни на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН не е свидетелство за нашето одобрение или за нашето обвързване с доставчиците на тези Приложения на трети страни. Освен това, използването от Вас на Приложенията на трети страни може да бъде обвързано с допълнителни условия, които не са упоменати в настоящия Договор или в нашите Правила за поверителност (като например, условията, наложени от доставчиците на тези Приложения на трети страни във връзка с тях). Този Договор не създава каквито и да са правни отношения между Вас и доставчиците на Приложенията на трети страни, като нищо в този Договор не може да се тълкува като задължения или гаранции, поети от нас, което и да е Свързано лице или съответните наши или техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици по отношение на което и да е Приложение на трета страна.

 1. Съдържание от трети страни

УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН може да включва определени функционалности, които да позволяват, чрез система или мрежа, част от която се явява УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, маршрутизацията, предаването и онлайн достъпа до определени дигитални комуникации и съдържание, предлагани от трети страни („Съдържание от трети страни”). Използвайки функционалността на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, Вие се съгласявате и приемате, че ни нареждате да Ви осигурим достъп до и да Ви предадем Съдържанието от третите страни. Вие приемате, че ние не носим отговорност за което и да е Съдържание от трети страни, включително за точността, целостта, качеството, законността, пригодността, безопасността или за правата на интелектуална собственост, свързани със Съдържанието от третите страни. Ние нямаме задължението да контролираме Съдържанието от трети страни, като си запазваме правото да блокираме или прекратим достъпа до което и да е Съдържание от трети страни (цялостно или частично), налично чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН по всяко време. Вашият достъп до или получаването на Съдържание от трети страни чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН не е свидетелство за нашето одобрение или за нашето обвързване с доставчиците на това Съдържание от трети страни. Освен това, използването от Вас на Съдържанието от трети страни може да бъде обвързано с допълнителни условия, които не са упоменати в настоящия Договор или в нашите Правила за поверителност (като например, условията, наложени от доставчиците на това Съдържание от трети страни). Този Договор не създава каквито и да са правни отношения между Вас и доставчиците на Съдържанието от трети страни, като нищо в този Договор не може да се тълкува като задължения или гаранции, поети от нас, което и да е Свързано лице или съответните наши или техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици по отношение на което и да е Съдържание от трети страни.

 1. Препратки към или от други сайтове

13 УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН може да съдържа препратки /линкове/ към или от други уеб сайтове и онлайн ресурси. Освен ако не е ясно упоменато друго от ЕЙВЪН на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, ЕЙВЪН не е асоциирано или свързано лице с операторите на който и да са сайтове или ресурси на трети лица, препратки /линкове/ към или от които има на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. ЕЙВЪН изрично отхвърля каквато и да е отговорност за точността, съдържанието или достъпността на информацията на уеб сайтовете или ресурсите на третите страни, препратки /линкове/ към или от които има на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Ние не можем да гарантираме, че ще бъдете удовлетворени от който и да е продукт или услуга, предоставяни чрез уеб сайтовете или ресурсите на трети лица, препратки /линкове/ към или от които има на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, тъй като тези уеб сайтове и ресурси принадлежат и са експлоатирани от независими юридически лица. Ние не удостоверяваме който и да е продукт или услуга, нито ще предприемем стъпки за потвърждаване на точността или надеждността на която и да е информация, предоставяна чрез уеб сайтовете или ресурсите на която и да е трета страна, като не можем да декларираме или гарантираме безопасността на която и да е информация (включително и без ограничения – информацията за кредитните карти и лични данни), която Вие предоставяте или ще бъдете помолени да предоставите на която и да е трета страна, посредством уеб сайта или ресурса на тази трета страна или по друг някакъв начин. Вие приемате, че употребата от Ваша страна на уеб сайтове и ресурси на трети страни, както и на всяко съдържание, информация, данни, реклами, продукти, услуги и други материали, намиращи се на или предлагани чрез тези уеб сайтове и ресурси, е на Ваша собствена отговорност и се подчинява на Условията за ползване, валидни за  тези уеб сайтове и ресурси.

ЕЙВЪН си запазва правото, по всяко време и по свое собствено усмотрение да блокира препратките /линковете/ към УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН чрез технологични или други средства, без предизвестие.

 1. Отказ от гаранции

Уеб сайтът на ЕЙВЪН и всички стоки, услуги, продукти, съдържанието на независимите Представители на Ейвън, приложенията на трети страни (както са дефинирани в т.12), съдържанието от трети страни (както е дефинирано в .13), информациятя и материалите, предлагани УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, се предоставят "в състоянието, в което са", без каквито и да са задължения или гарании от каквото и да е естество, като ние, свързаните лица и съответно нашите и техните директори, служители, работници, агенти, Представители,  лицензодатели и доставчици отхвърляме всички преки или косвени задължения, гаранции и условия, включително и без ограничения -гаранции по отношение правото на собственост, продаваемостта, пригодността за конкретна цел и за отсъствието на нарушения. 

ЕЙВЪН не дава гаранция, че УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН или които и да са стоки, услуги, продукти, съдържание на независимите Представители на ЕЙВЪН, приложения на трети страни, информация и материали, предлагани чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН са точни, надеждни, пълни, без грешки или 14 съвместими с конкретен софтуер или хардуер. Всяко разчитане или употреба на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или на които и да е стоки, услуги, продукти, съдържание на независимите Представители на ЕЙВЪН, приложения на трети страни, информация и материали, предлагани чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, ще бъде на Ваш собствен риск. Без да се ограничава гореизложеното, ЕЙВЪН не декларира и не поема гаранции:

(А) По отношение на изявленията, действията или бездействията на който и да е независим Представител на ЕЙВЪН или на която и да е трета страна;

(Б) Че УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН ще бъде достъпен в конкретен момент или че достъпът до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН ще бъде непрекъснат и безопасен;

(В) Че дефектите или грешките ще бъдат отстранени; 

(Г) Че УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН, или сървърите, или мрежите, чрез които уеб сайтът на ЕЙВЪН се предлага са безопасни и свободни от вируси или друго вредоносно съдържание.

Действащото законодателство може да не позволява ограничаването на някои от гореупоменатите гаранции и условия. До колкото тези закони важат за Вас, някои или всички от горните ограничения и откази от гаранции могат да не бъдат валидни за Вас, като Вие можете да имате и допълнителни права. УЕБ САЙТЪТ НА ЕЙВЪН може да съдържа неточности, грешки и материали, които нарушават или влизат в конфликт с този Договор. Освен това, трети страни могат да извършат недопустими изменения в УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН. Ако забележите каквито и да са недопустими изменения в УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, Ви молим да ни съобщите за тях на За контакти http://www.avon.bg с описание на въпросния материал, URL и мястото на което е разположен този материал.

 1. Ограничаване на отговорността

Ейвън, нейните свързани лица или който и да е от съответните техни директори, служители, работници, агенти, Представители, лицензодатели или доставчици при никакви обстоятелства няма да бъдат държани отговорни за каквито и да са преки, косвени, назидателни, наказателни, специални и вторични вреди, произтекли от или свързани с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, нито за каквито и да са вреди, свързани с пропуснати ползи, преустановяване или временно прекратяване на дейността, спиране на употребата, загуба на данни, загуба на други нематериални активи, пробив в безопасността на информацията, която сте предоставили във връзка с използването УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН (включително и без ограничения – във връзка с използването или получаването от Вас на приложения на трети страни) или с незаконното придобиване на всяка подобна информация от трети страни, дори и когато ЕЙВЪН или тази трета страна били предупредени за възможността от подобни загуби или щети. ЕЙВЪН няма да носи отговорност за какъвто и да е неразрешен достъп до или промяна в съдържанието на предоставената от Вас информация, съобщения или данни за какъвто и да е неразрешен достъп до или промяна в съдържанието на предоставената от Вас информация, съобщения или данни, нито за който и да е материал или данни, изпратени или получени от Вас, или неизпратени или неполучени от Вас. ЕЙВЪН няма да носи отговорност за каквото и да е заплашително, клеветническо, непристойно, оскърбително или незаконно съдържание или поведение на която и да е друга страна 15 (включително и без ограничение на който и да е независим Представител на ЕЙВЪН), или за нарушаването от която и да е трета страна на интелектуалната собственост, личните и другите права на други лица. Общата отговорност на ЕЙВЪН към Вас за каквито и да са вреди, загуби или предприети действия (по силата на договор, поради закононарушение или поради друга причина) произтекли от или във връзка с този договор, УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или от използването или неизползването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, при никакви обстоятелства не може да надвишава стойността, заплатена от Вас за използването или достъпа до ако има такава.

Приложимото законодателство може да не позволява изключването или ограничаването на определени видове вреди. До колкото тези закони важат за Вас, някои или всички от горните ограничения и изключения могат да не бъдат валидни за Вас, като Вие можете да имате и допълнителни права. Например, в някои юрисдикции отговорността на операторите на уеб сайтове не се ограничава или премахва при случаи на телесни повреди или смърт, пряко причинени от използването на уеб сайта на оператора или от неговата небрежност.

 1. Обезщетение

Освен в случаите, забранени по силата на действащото законодателство, Вие се задължавате да защитите, обезщетите и освободите от отговорност ЕЙВЪН, Свързаните лица и съответните техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици за и срещу всички твърдения, искове, действия, претенции, правни и процесуални действия („Искове”), произтекли от или свързани с някое от следните: (а) използването от Ваша страна, или невъзможността Ви да използвате, или невъзможността Ви да изпълните действия, свързани с УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН; (б) всяко нарушение от Ваша страна на този Договор или на което ида е друго условие или политика на ЕЙВЪН; (в) всяка Предоставена информация или други материали, които сте публикували чрез УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН (включително и без ограничения, всеки Иск, че тази Предоставена информация или другите материали, или тяхната употреба са причинили щети, или са нарушили или по друг начин накърнили правата на интелектуална собственост, личните или другите права на която и да е трета страна); или (г) нарушаването от Ваша страна на които и да са права на който и да е посетител, потребител или клиент на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или на която и да е друга трета страна, като Вие се съгласявате да обезщетите ЕЙВЪН, Свързаните лица и съответните техни директори, служители, работници, агенти, представители, лицензодатели или доставчици, при поискване от тяхна страна, за всички щети, загуби, разходи съдебни решения, такси, глоби и други разходи, направени от тях (включително адвокатски хонорари и съдебни разноски) в резултат на всеки подобен Иск.

 1. Влизане в сила и прекратяване

Настоящият договор ще остане в сила до неговото прекратяване. Вие приемате, че ЕЙВЪН може, по свое собствено усмотрение, временно да преустанови, да ограничи или да прекрати Вашия достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или ползването му от Ваша страна по всяко време и по всяка причина, включително и без ограничения – ако ЕЙВЪН счете, че вие сте нарушили или сте влезли в противоречие с буквата и духа на този Договор (включително и без ограничения – ако не спазвате правилата за поведение, указани в т. 4 по-горе), при спазване на всички ограничения върху упражняването на тези права от ЕЙВЪН, наложени от действащото законодателство. В случай на подобно прекратяване на Договора, Вашето право да използвате УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН ще бъде незабавно 16 прекратено. Вие приемате, че всяко временно преустановяване, ограничаване или прекратяване на Вашия достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или на ползването му от Ваша страна може да бъде направено без предизвестие, и че ЕЙВЪН ще има правото да деактивира или изтрие всяко потребителско име и/или парола, използвана от Вас или предоставена на Вас, както и цялата информация и файлове, свързани с тях, и/или да Ви забрани достъпа до тази информация или файлове. Вие приемате, че ЕЙВЪН няма да бъде отговорна пред Вас или пред която и да е трета страна за което и да е временно преустановяване, ограничаване или прекратяване на Вашия достъп до УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН или до която и да е информация или файлове, като няма да бъде длъжна да Ви предостави тази информация или файловете след подобно прекратяване, временно преустановяване или ограничаване. ЕЙВЪН си запазва правото да предприеме такива мерки, каквито ЕЙВЪН счете за необходими или целесъобразни за обезпечаване и/или проверка спазването на този Договор (включително и без ограничения – във връзка с която и да е съдебна процедура, свързана с Вашата употреба на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН и/или във връзка с твърдения на трета страна, че използването на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН от Ваша страна е незаконно и нарушава правата на тази трета страна). Точки 1, 5-8 и 11- 22 от този Договор ще продължат да действат и след изтичането или прекратяването на този Договор.

 1. Искове във връзка с нарушаването на авторски права 

Ако сте притежател на авторски права или сте представител на притежател на авторски права и считате, че материалите, намиращи се на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН нарушават Вашите авторски права, можете да изпратите писмено уведомление до ЕЙВЪН със следната информация: 

 • Физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да действа от името на притежателя на изключителното право, което се твърди че е нарушено;
 • Информация за творбата, чието авторско право се твърди, че е нарушено, или ако чрез едно единствено уведомление се съобщава за нарушаването на авторските права на множество творби на един и същ онлайн сайт – представителен списък на тези творби, които са публикувани на дадения сайт;
 • Информация за материала, за който се твърди че нарушава авторски права или се явява обект на нарушение на такива права и трябва да бъде премахнат, или достъпът до който трябва да бъде прекратен, както и достатъчно информация, която да позволи на ЕЙВЪН да локализира материала (с цел ускоряване обработката на вашето уведомление, моля посочвайте и URL адреса на уеб страниците или на въпросните данни);
 • Достатъчно информация, която да позволи на ЕЙВЪН да се свърже с Вас, като адрес, телефонен номер и имейл адрес, ако има такъв;
 • Декларация, че Вие добросъвестно смятате, че употребата на материала по описания начин не е разрешена от притежателя на авторските права, неговия представител или от закона; и
 • Декларация, че информацията, предоставена в уведомлението, е вярна, както и декларация под страх от съдебно преследване, че вие сте упълномощен да действате от името на притежателя на изключителните права, които се твърди че са нарушени. Понякога е трудно да се определи дали Вашите права на интелектуална собственост са наистина нарушени. ЕЙВЪН си запазва правото да поиска допълнителна информация, преди да отстрани какъвто и да е материал, за който се твърди, че нарушава авторски права. ЕЙВЪН си запазва 17 правото да предостави на страната, обвинена че нарушава авторските права, Вашия имейл адрес, за да може съответното лице да отговори на Вашите обвинения. ЕЙВЪН си запазва правото да отстрани всеки материал, намиращ се на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, който нарушава авторските права на което и да е лице по силата на законодателството на Р България, при получаване на подобно уведомление. Уведомлението трябва да бъде изпратено до: „Ейвън Козметикс България” ЕООД Седалище:гр. София 1766, ул. "Донка Ушлинова" №2, Гаритидж парк, сграда 1, етаж 5 Вписан в Агенция по вписванията под ЕИК 121902485 Вие приемате, че в случай на нарушаване или опасност от нарушаване на правата на интелектуална собственост на ЕЙВЪН, щетите, понесени от Ейвън няма да бъдат компенсирани само чрез парично обезщетение, но в допълнение към другите налични законови и равностойни на тях начини за обезщетяване, ЕЙВЪН ще има правото да подаде иск за издаване на съдебно решение за прекратяване на това нарушение или опасност от нарушение, без да има доказателства за фактически вреди и без да е необходимо да предостави каквито и да са парични гаранции или други обезпечения. Вие приемате да не се позовавате на незначителност на причинените вреди по време на съдебната процедура.
 1. Заявления за бъдещето

Заявленията, съдържащи се на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, които касаят Ейвън, нейните дъщерни фирми и/или нейното ръководство, които не са исторически факти, представляват ”Заявления за бъдещето” по смисъла на Закона на САЩ за съдебните производства по частни ценни книжа от 1995 г. Подобни Заявления за бъдещето се основават на текущите разумни предположения и очаквания на ръководството на фирмата. Тези Заявления за бъдещето включват рискове, неясноти и други фактори, които биха могли да доведат до действителни резултати, дееспособност, работа и постижения на Ейвън, които съществено се различават от бъдещите резултати, пряко или косвено упоменати в Заявленията за бъдещето, като няма гаранция, че действителните резултати ще се различават съществено от предвижданията на ръководството. Тези фактори и рискове са описани в текущите ни годишен и тримесечен доклади, предадени на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (“SEC”), както и в другите документи, които предоставяме на SEC. Можете да разгледате последните документи, предоставени от нас на SEC чрез системата SEC EDGAR, разположена на сайта www.sec.gov, или на инвестиционния ни уеб сайт (www.avoninvestor.com), веднага щом те бъдат подадени или предоставени на SEC. Отхвърляме всяко задължение или отговорност да обновяваме, променяме или допълваме което и да е Заявление за бъдещето или което и да е друго заявление, публикувано на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН.

 1. Приложимо законодателство, разрешаване на спорове

Този Договор ще се урежда от българското законодателства независимо от принципите, приложими при конфликти между законите. Вие приемате, че всеки спор или иск, произтекъл от или свързан с този Договор или с правото Ви на достъп до или използване на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, ще се разрешава единствено и само съдилищата в Р България, като с настоящото се съгласявате и приемате юрисдикцията на тези съдилища за целите на разрешаването на който и да е иск или спор.

 1. Разни

18 Ако което и да е условие от този Договор бъде признато за незаконно, недействително или по каквато и да е причина неприложимо, то това условие ще се счита за независимо от останалите условия и няма да засегне валидността и приложимостта на останалите условия. Този Договор не може и няма да се тълкува като такъв, създаващ партньорство, сдружение, отношения работник-работодател, представителство или отношения франчайзодател-франчайзополучател между Вас и ЕЙВЪН. Вие няма да имате право да преотстъпвате, прехвърляте или сублицензирате което и да е свое право или задължение по този Договор, без нашето изрично писмено съгласие. Отказът от упражняване на права от която и да е от страните във връзка с което и да е нарушение или неизпълнение на този Договор няма да се счита за отказ от които и да са предходни или следващи нарушения и неизпълнения. Всички заглавия, рубрики или заглавия на раздели, съдържащи се тук, са дадени само за удобство и по никакъв начин не дефинират и не описват раздела или съдържащите се в него условия. Настоящият Договор с всичките му условия и декларации, съдържащи се в него или такива, към които са направени препратки, представлява цялостното споразумение между Вас и ЕЙВЪН относно предмета на Договора, и освен ако не е ясно указано друго тук, отменя и заменя всички предходни или текущи писмени или устни договорки или споразумение между Вас и ЕЙВЪН по същия предмет. Уведомленията до Вас могат да се изпращат чрез публикуване на уведомлението (или на връзка към него) на УЕБ САЙТА НА ЕЙВЪН, по имейл, или по обикновена поща, по собствено усмотрение на ЕЙВЪН. Без ограничения, Вие приемате, че при съдебни или административни процедури, основаващи се на или имащи връзка с този Договор, трябва да разполагате с печатна версия на този Договор и на всяко уведомление, изпратено Ви в електронен формат, в такъв вид и при такива условия, каквито са валидни за другите документи и записи, които изначално се генерират и съхраняват в печатна форма. Този договор е обект на авторско право. © 2014 Ейвън Products Inc. Всички права запазени.

Официална информация за оператора на уеб сайта: Наименование: „Ейвън Козметикс България” ЕООД Седалище:гр. София 1766, ул. "Донка Ушлинова" №2, Гаритидж парк, сграда 1, етаж 5 Вписан в Агенция по вписванията под ЕИК 121902485

Информация за контакти: 02 9765 800 или 0988 113 000 

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]